Contacts

Address:

Republic of Kazakhstan,
050012, Almaty, Karasay batyr Str., 89
Email: info@energy.kzpr@energy.kz

Full name Position Contact information
Artambayeva Gulnara Dzhumagalievna President +7 (727) 258 49 41 (reception)
Zaberezhnyy Dmitriy Anatolievich Vice-president +7 (727) 258 49 41 (reception)