АО «ЦАТЭК» уведомляет о принятии общим собранием акционеров 16 января 2019 года решения о заключении крупной сделки, а именно о заключении договора залога 18 475 568 акций АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

«ОАОЭК» АҚ 2019 жылғы 16 қаңтарда акционерлердің жалпы жиналысында ірі мәміле жасалғанын, нақты айтқанда, «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ мен ВТБ Банкі (Қазақстан) АҚ арасында 18 475 568 акцияның кепілі келісім-шарты жасалғаны туралы хабарлайды.