22.11.18 16:00

 

АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» информирует о принятии Советом директоров общества решения:

  • О заключении сделки, увеличивающей обязательства Общества на десять и более процентов размера собственного капитала Общества, заключаемой между АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», а также VTB Bank (Europe) SE и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по предоставлению кредита.
  • О заключении крупной сделки по предоставлению в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банками залога простых голосующих акций АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

 

«Орталық Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ қоғамның Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімі жайлы хабарлайды:

  • «Орталық Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ, сондай-ақ, VTB Bank (Europe) SE және Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕБ берілетін несие бойынша жасалатын, Қоғамның өзіндік капиталы мөлшерін он және одан көп пайызға Қоғамның міндеттерін арттыратын келісім жасағаны жайлы;
  • Қоғамның Банктер алдында міндеттерін орындауды қамтамасыз ету ретінде «Орталық Азия Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ-ның дауыс беруші жай акцияларын кепіл ретінде ұсыну туралы ірі мәмілеге келу.