22.11.18 16:00

 

АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» информирует о принятии Общим собранием акционеров решения:

  • о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, заключаемой между АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», а также VTB Bank (Europe) SE и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по предоставлению кредита.
  • о принятии решения о подписании от имени Общества Мандатного письма с VTB Capital plc.

 

«Орталық Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ акционерлердің Жалпы отырысында қабылданған шешім туралы хабарлайды:

  • «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ, сондай-ақ, VTB Bank (Europe) SE және Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕБ арасында берілетін несие бойынша жасалатын, нәтижесінде құны келісім жайлы шешім қабылданған күнге Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлігін Қоғам иеленетін немесе айырылатын (иелену және айырылу мүмкіндігі бар) Қоғамның ірі келісім жасағаны жайлы;
  • Қоғам атынан VTB Capital plc-мен Мандаттық хатқа қол қою туралы қабылданған шешімі жайлы.